Одобрени учебници за учебната 2017/2018 година

Коментарите са изключени за Одобрени учебници за учебната 2017/2018 годинаВ А Ж Н О !!!

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!

Учебници за учебната 2017 / 2018 година

Пълен вариант на списъка за учебниците, необходими на учениците от всички паралелки и класове за подготовка през учебната 2017/2018 година (това е линк)


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Advertisements

Заповеди за изпити на ученици, дневна и самостоятелна форма на обучение през юлска сесия на учебната 2016/2017 г.

Коментарите са изключени за Заповеди за изпити на ученици, дневна и самостоятелна форма на обучение през юлска сесия на учебната 2016/2017 г.


  1. Заповед за поправителни изпити на ученици, дневна форма на обучение през юлска сесия на учебната 2016/2017 г.
  2. Заповед за  изпити на ученици, самостоятелна форма на обучение през юлска сесия на учебната 2016/2017 г.

За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Важно: Заповед за класиране на ученици в V клас за учебната 2017/2018 година в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров”

Коментарите са изключени за Важно: Заповед за класиране на ученици в V клас за учебната 2017/2018 година в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров”


image

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

  В живота ни има неща, които избираме и такива, които ни се случват. Учението в нашата гимназия не е случаен избор. По-скоро е съзнателно ориентиране, път към просперитета.

ЗАПОВЕД за II-ро класиране на ученици в V-ти клас на ППМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” – 2017/2018 г.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Важно: Класиране на ученици в V клас за учебната 2017/2018 година в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров”

Коментарите са изключени за Важно: Класиране на ученици в V клас за учебната 2017/2018 година в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров”


image

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

  В живота ни има неща, които избираме и такива, които ни се случват. Учението в нашата гимназия не е случаен избор. По-скоро е съзнателно ориентиране, път към просперитета.

П Р О Т О К О Л за I-во класиране на ученици в V-ти клас на ППМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” – 2017/2018 г.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Г Р А Ф И К за провеждане на родителска среща за втория учебен срок в ППМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров” Ботевград

Коментарите са изключени за Г Р А Ф И К за провеждане на родителска среща за втория учебен срок в ППМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров” Ботевград


„На малкото дете бих дал крила, но бих го оставил само да се научи да лети.”
Габриел Г. Маркес

Да станеш родител – това е едно най-вълнуващите и прекрасни неща, които можем да изживеем. Да си родител обаче е отговорност и предизвикателство. Всеки се стреми да бъде добър родител за своите деца и желае те израснат здрави, да бъдат успешни и щастливи. Едно от важните събития в живота на детето, а и в този на неговите родители, е времето прекарано в училище.

Успехът е 5 % талант и 95 % труд – това важи и за повече, и за по-малко талантливите от нас. Училището дава база от знания и умения, но заложените у детето дарби са допълнителен шанс за успеха му като възрастен. Родителите са тези, които в най-ранна възраст да насочат в градивна посока заредената с неизчерпаема детска енергия дарба, за да се материализира тя в конкурентоспособност впоследствие.

Документ за разпечатване!!!


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Резулатът от математическото състезание „Европейско кенгуру” влиза в балообразуването за прием 5 клас в Гимназията

Коментарите са изключени за Резулатът от математическото състезание „Европейско кенгуру” влиза в балообразуването за прием 5 клас в Гимназията


 

plakat_2017

Уважаеми кандидат-гимназисти, родители, колеги,

На 18 март 2017 г. (събота) от 11:00 ч. в България ще се проведе поредното издание на най-масовото международно математическо състезание „Европейско кенгуру” за всички ученици от 1 до 12 клас, които се обучават в дневна, самостоятелна или индивидуална форма на обучение в български, общински, държавни и частни училища, както и в училища на територията на Република България към чуждестранните посолства.

Въз основа на заповед № РД 09-1369/15.09.2019 г. на министъра на образованието и науката състезанието ще се проведе в два кръга – Областен и Национален:

Областният кръг за състезателите от 4 клас ще се организира от Регионалните управления на образованието и е с времетраене 90 мин. За него не се събира такса правоучастие.

Резултатите важат за прием в 5. клас съгласно критерии, определени от съответните училища. Състезанието ще се Областен кръг за ученици от ІV клас ще се проведе в ППМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров” град Ботевград.

1. Учениците от IV клас участват без такса правоучастие в областния кръг на 18.03.2017 г. от 11:00 до 12:30 ч. Времетраенето на областния кръг е 90 минути.

2. Учениците заемат определените им места до 10:30 ч. и в продължение на 30 минути се подготвят за началото на състезанието, както следва: получават бланки за попълване на отговори и с помощта на квесторите попълват необходимите лични данни върху бланките. Квесторите дават указания за начина на попълване на отговорите.

3. Форматът на областния кръг е 24 задачи с избираем отговор и 2 задачи с кратък свободен отговор. Отговорите се нанасят върху индивидуални бланки и се проверяват централно от Националната комисия. За всеки верен отговор на задачи с номера 1–10 се присъждат 3 точки, на задачи с номера 11–20 се присъждат 4 точки, а на задачи с номера 21– 26 се присъждат 5 точки. За грешен или непосочен отговор не се отнемат точки. Максималният брой точки е 100.

4. Началникът на РУО определя в срок до 28.02.2017 г.:

– училища домакини за провеждане на областния кръг;

– областна комисия за организиране и провеждане на областния кръг.

5. Областната комисия определя отговорници за всяко училище домакин. Членовете на областните комисии и отговорниците удостоверяват с декларация отсъствието на обстоятелства, които биха довели до нарушаване на принципа за неразпространение на информация, свързана с темите и задачите, преди началото на състезанието, както и след края му до 18.04.2017 г. 

6. В срок до 08.03.2017 г. началниците на РУО предоставят на експерта по математика в МОН обобщена справка-заявка за училищата домакини и броя на участниците от IV клас. Председателят на областната комисия за организиране и провеждане получава бланки за попълване на отговорите и предава съответен брой бланки на отговорниците на училищата домакини според заявения брой участници.

7. Темата за областния кръг се подготвя от Националната комисия. Началниците на РУО получават темата по имейл адрес от експерта в МОН и чрез председателя на областната комисия за организиране и провеждане я предоставят на отговорниците на училищата домакини не по-рано от 30 минути преди началото на състезанието.

8. След приключване на областния кръг квесторите в залите събират обратно раздадените на учениците теми и бланките с попълнените отговори. Темите и бланките се предават на отговорника на училището домакин. Събраните обратно теми се съхраняват в училището домакин до 18.04.2017 г.

9. В деня на състезанието отговорниците на училищата домакини предават с протокол бланките с попълнените отговори на председателя на областната комисия за организиране и провеждане заедно с протоколите за дежурство и списъците на явилите се и неявилите се ученици.

10. В срок до 22.03.2017 г. началникът на РУО предава с протокол на експерта в МОН бланките с попълнените отговори и списък (в хартиен и електронен вариант) на явилите се ученици.

11. Координирането и контролът на дейностите по провеждане на областния кръг се осъществяват от експерта по математика в РУО и МОН.

12. Писмените работи (бланките с попълнените отговори) се проверяват и оценяват независимо един от друг от двама оценители – членове на Националната комисия.

13. Председателят на Националната комисия изготвя разпределителен протокол за броя работи, проверени и оценени от всеки член на комисията. Протоколът с резултатите и класирането се предава в МОН в 30-дневен срок след получаване на писмените работи от Националната комисия.

– Националният кръг на състезанието ще се проведе на 3 юни 2017 г. в София с времетраене 75 мин. За този кръг участието е също безплатно без такса правоучастие.

– Подробностите можете да видите в Регламента на състезанието, качен на сайта на МОН: http://minedu.government.bg/?go=page&pageId=16&subpageId=80

Достъп до самия документ на: file:///C:/Users/User/Downloads/reglament_EKenguru_2016_2017%20(2).pdf

Съгласно Регламента на състезанието оценяването на бланките с отговори се организира от Националната комисия за организиране и провеждане на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ въз основа на цитираната по-горе заповед. По отношение на техническата част Националната комисия ще ползва услугите на Сдружение с идеална цел в обществена полза „Европейско кенгуру“.

Попадналите в националната класация ще бъдат поканени за участие в Националния кръг, който ще се проведе на 3 юни 2017 г. в София.  Всички участници в Националния кръг ще получат сертификат за участие. Съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, за класиралите се от първо до трето място в петте възрастови групи ( 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 и 11-12 клас), ще получат дипломи, подписани от Министъра на образованието и науката (или негов заместник). Връчването ще стане на специално организирано тържество, като разходите по участието на наградените ще бъдат за сметка на мероприятието. Наградените ученици от 8 до 12 клас ще ползват привилегията за получаване на стипендии по цитираната по-горе наредба. Победителите, получили пълен брой точки на Националния кръг, ще участват БЕЗПЛАТНО в Лятната лагер-школа „Европейско кенгуру“.

И тази година покана за участие в състезанието получават учениците със специални образователни потребности. За всички тях, независимо от уврежданията, ще получите специални теми. Моля за вашето съдействие в състезанието да бъдат включени и такива ученици, като за тях се предвижда отделно класиране. Участието на тези ученици е безплатно.

Броят на задачите за всички класове е 26, като тези с номера от 1 до 24 са с избираем отговор, а последните две – с кратък свободен числов отговор. Първите 10 задачи се оценяват с 3 точки, вторите 10 с 4 точки, а последните 6 с 5 точки. Максимално възможният резултат е 100 точки. Разпределението на възрастовите групи е следното: 0 група – 1 клас, І група – 2 клас, ІІ група – 3 клас, ІІІ група – 5 и 6 клас, ІV група – 7 и 8 клас, V група – 9 и 10 клас, VІ група – 11 и 12 клас. VII група – студенти. За всички групи времетраенето е 90 минути.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Ваканцията продължава!!!

Коментарите са изключени за Ваканцията продължава!!!


 

Резултат с изображение за snow school

Министерството на образованието и науката призова кметовете да удължават ваканцията в селищата, в които не е възможно да се възстанови учебният процес на 9 януари 2017 г. Това важи особено за средищните училища, до които достъпът е затруднен, както и за там, където има проблеми с електроснабдяването и отоплението на класните стаи. Препоръката е на вицепремиера и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева.


 

З А П О В Е Д

№ 580 / 06.01.2017 г.

На основание чл.259 ал.1 от ЗПУО и във връзка със заповед № ОА-8/ 06.01.2017 г. на Кмета на Община Ботевград

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

I. Грипна ваканция от 09.01.2017 г. до 10.01.2017 г. /включително/ за всички ученици от Профилирана Природо-математическа гимназия „Акад. проф. д-р Асен Златаров”.

Учебните занятия се възстановят на 11.01.2017 г. /сряда/.

Учебното съдържание да бъде преструктурирано от учителите до 11.01.2017 г. и предадено на Директора за одобрение и съгласуване с Началника на РУО София-регион.

II. Във връзка със Заповед № 545/05.01.2017 г. на Директора на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” НАРЕЖДАМ учителите по Български език и литература да създадат организация и информират учениците за провеждането на Олимпиадата по Български език и литература, общински кръг на 08.01.2017 г. от 900 часа в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров”.

III. Във връзка със Заповед № 499/21.12.2016 г. на Директора на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров”, относно провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение НАРЕЖДАМ учителите, ангажирани в комисиите по оценяване и квесторите да се явят на работа на 09.01. и 10.01.2017 г. от 1100 часа до приключване на изпитната сесия.

IV. 09.01. и 10.01.2017 г. са неучебни дни за учениците, но работни дни за педагогическия и непедагогическия персонал в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров”. Учителите, които имат желание да ползват платен годишен отпуск да подадат заявление при секретаря на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” – Тереза Цанова-Ининска, а всички останали да се явят на работа на 09.01.2017 г. в 830 часа.

Документ за разпечатване – Заповед на Директора!!


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Older Entries