П О К А Н А от Даниела Николова Председател на Обществен съвет към ППМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров”


Уважаеми членове,

Във връзка с чл.16, ал.1, т.4, ал.2, ал.4, ал.5 и чл.20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към ДГ и училищата

Ви каня да участвате в заседание на Обществен съвет във връзка с чл.16, ал.1 т.4, ал.2, ал.4 и ал.5 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към ДГ и училищата на 11 март 2019 г. от 18,00ч. в ППМГ”Акад. проф. д-р Асен Златаров”, гр.Ботевград, при дневен ред :

1.Представяне на проекта на бюджета за 2019 г. и отчет на изпълнението на бюджет 2018 г., разискване и даване на становище.

2.Разискване и даване на становище относно предложенията за ДПП за учебната 2019/2020 г.

3.Разни.

Проекто-бюджета и формулата по която са разпределени средствата на ППМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” са на разположение в кабинета на гл.счетоводител.

Надявам се на Вашето съдействие, взаимопомощ и присъствие.

ДАНИЕЛА НИКОЛОВА

Председател на Обществен съвет

ППМГ”АКАД. ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”