Светът, в който живеем, е сложен и динамичен. Днес и в бъдеще са нужни знаещи и можещи личности, с авангардно и нестандартно мислене, толерантни, умеещи да ценят успеха на другите, личности, които се образоват през целия си живот и утвърждават най – доброто от своята уникалност и опит. Всички тези твърдения могат да останат само едно добро пожелание, ако не се търсят и прилагат методи и форми, които да интензифицират образователното въздействие и взаимодействие, да стимулират активното и интерактивното учене и да повишават непрекъснато качеството на обучението.

В деня на отворените врати се проведе поредният открит урок, заложен в програмата с мероприятия на ПМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров” град Ботевград по различни учебни дисциплини. Днес от 13:30 часа се състоя представяне и защита на проект “Моето училище – познато и непознато” на ученици от ІХ клас. Интерес към придобитите знания и умения на гимназистите по информатика и информационни технологии проявиха ученици от VІІА и VІІВ клас на ОУ “Н. Й. Вапцаров”, придружени от г-жа Наталия Метиева, преподавател по английски език.

За разлика от другите учебни заведения, в основата на обучението в ПМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров” стои т.нар. проектно-базирано обучение, каза г-н инж. Красимир Божинов т.е. да учим, изготвяйки проекти. Разполагаме с голяма база данни, и в часовете по ИТ се изготвят почти професионални проекти, поясни още той.

Проектът “Моето училище – познато и непознато” е създаден така, че чрез ИТ да се осъществяват междупредметни връзки и с другите дисциплини, сподели г-жа Десислава Ангелова.

В рамките на 10 минути всеки екип представи своя проект пред гостите.

Резултатите от видяното в откритите уроци показаха, че проектно-базираното обучение, което се прилага в ПМГ, успешно се интегрира в класно-урочната система чрез възможностите на информационните и техническите ресурси в рамките на класа, както и чрез знания и средства от различни учебни предмети, които в много случаи излизат от рамките на учебната програма. Хармоничният баланс, използването на информационни и комуникационни технологии спомагат за синхронизиране на двете педагогически явления, което дава възможност за повишаване на активността, самостоятелността, мотивацията за учене; изява на творческите способности на учениците.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Advertisements