УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

От името на Ръководството и академичния състав на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” поздравявам Вас и колегите Ви преподаватели със светлия   Празник на Народните будители.
Прилагам поздравително писмо по случай Деня на народните будители – 1 ноември.

С уважение: Началник на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

 

https://i0.wp.com/www.novini.bg/uploads/news_pictures/2011-45/big/200-lv-globa-za-piqn-morqk-34513.jpg

ВИСШЕТО ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ

"Н. Й. ВАПЦАРОВ"

организира

ранно записване

(след завършен XI-ти клас)

за обучение през учебната 2014/2015 г.

по следните специалности:

"КОРАБОВОДЕНЕ"

Специалността "Корабоводене" е сред основните във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" (ВВМУ), в която се подготвят командни кадри за корабоплаването. Мисията й е да подготвя офицерски кадри, които се реализират като капитани и помощник-капитани на кораби, както и като специалисти в брегови институции и фирми, осигуряващи корабоплаването. Над 95% от випускниците веднага получават реализация в търговския флот под различни флагове. Сред световните утвърдени фирми, с които възпитаниците на ВВМУ работят успешно, са: "K-LINE", "Stamco Ship Management Co Ltd, "Stargate Maritime", "VShips" "K.RIS" и др.

"МЕНИДЖМЪНТ НА ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ"

Специалността "Мениджмънт на водния транспорт" осигурява подготовката на бъдещи експерти и лидери в областите на корабния бизнес и морската администрация, чрез усвояване на принципите и съвременните инструменти за вземане на управленски решения в контекста на международния воден транспорт. Получената квалификация позволява на випускниците да работят във всички държавни и частни предприятия и организации на длъжности, изискващи висше образование и професионална подготовка в тази област. Завършилите успешно се реализират като ръководни кадри на корпоративни звена и отдели в системата на водния транспорт, управленски кадри в стопански и нестопански организации, специалисти в отдели и бюра, занимаващи се с международна търговия и транспорт, маркетинг, икономически анализи и др.

"ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В МОРСКАТА ИНДУСТРИЯ"

Специалността подготвя специалисти със задълбочена теоретична и практическа подготовка в областта на съвременните комуникационни и информационни мрежи и системи. Предназначена е за кандидати с интереси в областта на информатиката и компютърните науки, комуникационна и компютърна техника, електротехниката, електрониката и автоматиката. Продължителността на обучението е осем семестъра. Изучават се: вероятностни и статистически модели в информатиката и комуникациите, сензорни мрежи, системи за инженерно проектиране, приложения в цифровата обработка на сигнали, комуникационни технологии по интернет протокол (VoIP, IPTV), методи за разпознаване на глас и образи. Студентите имат възможността да се запознаят с подходите и методите за провеждане на научни изследвания и по свой избор да изучават още автоматизиран контрол и диагностика, теория на радиосистемите, съвременни системи за контрол на грешки и др. Завършилите специалността се реализират успешно в областта на системното администриране, телекомуникациите, мрежовите комуникации и администриране и, в зависимост от избора си – в областта на електрониката, компютърния хардуер и програмирането.

"ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА"

Специалността "Електрообзавеждане на кораба" подготвя кадри, осъществяващи техническа експлоатация и ремонт на електрообзавеждането на кораби, плаващи съоръжения и брегови пристанищни комплекси, вкл. и дейности, свързани с проектирането конструирането и внедряването на електромеханични и електротехнологични съоръжения. Випускниците по специалността получават безпроблемно професионална реализация в корабни компании от цял свят – в търговския флот под различни флагове, на плаващи съоръжения и брегови пристанищни комплекси, както и възможност за научно развитие във ВВМУ или в други институти. След обучение по допълнителна магистърска програма и успешно защитена дипломна работа, те придобиват образователно-квалификационна степен "магистър" и професионална квалификация"магистър-инженер".

"КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ"

В специалността "Корабни машини и механизми" се подготвят висококвалифицирани корабни инженерни кадри, като випускниците получават 100% реализация на длъжностите: "вахтен механик в машинното отделение с обслужване" или "дежурен механик в машинното отделение с безвахтено обслужване" на граждански кораби с неограничена мощност на корабните силови уредби (КСУ), втори механик на кораб с пропулсивна мощност на КСУ до 3 000 kW, главен механик на кораб с пропулсивна мощност на КСУ до 3 000 kW и главен механик на кораб с мощност на КСУ до 3 000 kW по вътрешните водни пътища в Европа. Те получават назначения и на различни управленски длъжности в сферата на морския, речния транспорт и в промишлеността. Завършилите специалност "Корабни машини и механизми" във ВВМУ са сред най-предпочитаните специалисти от корабните компании в света.

"ОКЕАНСКО ИНЖЕНЕРСТВО"

Специалността "Океанско инженерство" е широкопрофилна и атрактивна. В нея се подготвят ръководни кадри за реализация на съвременните морски технологии, свързани с: използването на кораби и морски съоръжения за добив и преработка на нефт и газ; пренасянето на нефт и газ, с използване на дълбоководни технологии и разтоварване на танкери в открито море; производството на храни, енергия, био и минерални ресурси от морето; използването на възобновяеми енергийни технологии, включващи оползотворяването на енергията на слънцето, вятъра, вълнението, приливите и теченията.

"ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФЛОТА И ПРИСТАНИЩАТА"

Специалността "Експлоатация на флота и пристанищата" е сред най-предпочитаните във ВВМУ – осигурява обучение и подготовка на експертни кадри в сферата на организацията и управлението на водния транспорт за различни операторски и експертни длъжности в пристанищната администрация и в корабоплавателните фирми. Випускниците се реализират като организатори на производствената дейност в пристанищата, корабни агенти, корабни оператори и корабни брокери в корабоплавателни фирми, вкл. като аналитични специалисти във фирми и организации в сферата на водния транспорт. Много от тях постъпват на работа в пристанищата и корабоплавателните фирми, в които са провеждали учебната си практика.

За РАННОТО СИ ЗАПИСВАНЕ за обучение като студент/студентка за ОКС "бакалавър" по граждански специалности във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е необходимо да изпълните следните стъпки:

1. Информирайте се за специалностите, таксите и сроковете за обучение, както и по всички въпроси, които Ви интересуват, на адрес: www.nvna.eu .

2. След избора на специалност, за записването Ви е необходимо да попълните състезателен картон на адрес: http://www.nvna.eu, да приложите мотивационно писмо по образец от сайта, както и документ, удостоверяващ оценките Ви от XI клас (характеристика за завършилите, уверение или справка).

3. За резултатите от кандидатстването Ви ще бъдете уведомени до края на м. ноември т. г., вкл. какви следващи стъпки трябва да предприемете.

За кандидатите, неучаствали в предварителното ранно записване, през 2014 г. ще бъде организирана кандидатстудентска кампания. За условията и реда за кандидатстване информация ще бъде публикувана на сайта на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров": http://www.nvna.eu. Тези кандидати ползват специално предимство.

Побързайте: Класиралите се при предварителното ранно записване кандидати не е необходимо да се явяват на изпити. За записването им в избраната специалност трябва само да се представят:

1. комплект кандидатстудентски документи;

2. диплома за завършено средно образование – след получаването й;

3. да се внесе студентска такса за обучение през І-вия семестър на академичната 2014/2015 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички кандидати, които проявяват интерес към условията за ранното записване за обучение във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" и представените специалности, могат да получат необходимата им информация на адрес: www.nvna.eu както и на тел.: 052-552-378, 052-552-248, 052-552-241 за специалностите "Корабоводене", "Мениджмънт на водния транспорт", "Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия", "Експлоатация на флота и пристанищата", и на тел.: 052-552-379, 052-552-248, 052-552-241 за специалностите "Корабни машини и механизми", "Електрообзавеждане на кораба", "Океанско инженерство".

С П Е Ц И А Л Н О П Р Е Д И М С Т В О

ЗА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ, ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ, ЕЗИКОВИ ГИМНАЗИИ И ЕЗИКОВИ ПАРАЛЕЛКИ В ДРУГИ ГИМНАЗИИ!

Специалното предимство се ползва в случай, че не сте участвали в системата за ранно записване. Важно: В системата за ранно записване можете да бъдете приет и с по-ниски показатели от ползващите специално предимство, на база мотивационно писмо.

За завършилите математически, природо-математически, езикови гимназии и езикови паралелки в други гимназии, ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" организира прием без кандидатстудентски изпит или конкурс, при условие, че успехът от дипломите им за средно образование е "много добър" (4,50) или по-висок, а оценките по физика и математика от курса на обучение или държавния зрелостен изпит (отчита се по-високата оценка) са над "много добър" (4,50).

Всеки кандидат, отговарящ на тези условия, може да се запише за обучение като студент/студентка за ОКС "Бакалавър" по избрана от него гражданска специалност във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".

Ако кандидатите, ползващи предимство, са повече от обявените за прием места, те се класират въз основа на средния им успех от дипломата за завършено средно образование.

Побързайте: В случай че проявявате интерес, ползвайте своевременно предоставената Ви възможност за ранно записване с предимство, тъй като за учебната 2014/2015 г. приемът във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" ще се осъществи в условията на висока конкуренция за ограничен брой места.

Информация по всички въпроси, които Ви интересуват, ще получите на тел. 052/552378; 052/552379; 052/552241, или като ни пишете на адрес: priem14-15@nvna.eu__


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Реклами