image

П Р И Е М В V-ти К Л А С
П Р А В И Л А
за приемане на ученици в V клас на ПМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” – гр. Ботевград
С тези правила се определят условията и редът за кандидатстване
, класиране и записване в ПМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” на ученици след завършен ІV-ти клас    

За прием в V-ти клас на ПМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” могат да кандидатстват ученици, успешно завършили ІV-ти клас през текущата година. Кандидатите за участие в прием – V-ти клас за учебната 2013/2014 г. се явяват на математическо състезание в ПМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров”, за да участват в класиране.

За кандидатите ще се извърши класиране въз основа на събрания общ бал, образуван от:

Точките на всеки ученик получени от следните състезания:

”Коледно математическо състезание”-2012;

”Европейско кенгуру”-2013;

Областен кръг на олимпиадата по математика-2013;

Великденско математическо състезание-2013;

Математическо състезание за четвъртокласници в ПМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров”.
Балът се формира като сбор от точките от петте състезания. Максимален бал – 100 точки.

Класираните на първо място на Областния кръг на олимпиадите по математика се приемат, без да участват в състезанието.

Класирането на участниците се извършва според получения бал, подредени в низходящ ред.
Класирането и имената на приетите ученици ще бъдат обявени на сайта на ПМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров”- www.pmgzlatarov.net   и в училището.

Ако на последно място са класирани ученици с равен брой точки, подреждането за тях е спрямо средния успех от удостоверението за завършен ІV клас.

Когато в класирането участват близнаци и само единият от тях е приет, другият се добавя към същия списък извън утвърдения план-прием.

Учениците се записват в V клас на ПМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” със :
-        заявление за записване по образец;
-        удостоверение за завършен ІV клас и характеристика от училището – оригинал;
-        удостоверение за преместване от училището, в което са завършили ІV клас.

Г Р А Ф И К на дейностите за прием в V клас на учебната 2013/2014 година

І. Математическо състезание за ІV клас в ПМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров”
1. Подаване на заявление за участие в състезанието: от 27. 05. 2013 г. до 31. 05. 2013г. /включително/ в ПМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” – гр. Ботевград

2. Заявленията са по образец и се подават в канцеларията на гимназията – /І етаж, след стълбите/ от 08.00 до 16.00 часа при Йорданка Дикова, педагогически съветник.

3. Математическото състезание за четвъртокласници ще е необходимо за прием в V клас.

4. Състезанието ще се проведе на 03. 06. 2013 г. от 9.00 до 11.00 ч. В сградата на ПМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” – гр. Ботевград. Участниците да си носят химикал, пишещ в син цвят и уреди за чертане.

5. Резултатите от състезанието ще бъдат обявени на 10. 06. 2013 г.

ІІ. Обявяване на приетите ученици и записване

1.      Обявяване на приетите ученици в V клас за 2013 – 12.06.2013г.

2.      Записване на приетите ученици в V клас – 13. 06. 2013 –15.06.2013 г.

3.      Обявяване на свободните места след І-во класиране –17.06.2013 г.

4.      Обявяване на класираните ученици от V клас на ІІ-ро класиране –19.06.2013 г.– 21.06.2013 г.


Примерни тестове!!!

ТЕСТ 1

ТЕСТ 2


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Advertisements