За участие в олимпиадата всички ученици трябва:

  1. Да се регистрират като потребители на сайта. Ако имат вече регистрация – да се актуализира за тази учебна година.
  2. Да регистрират проекта, с който участват в олимпиадата.

Олимпиадата по информационни технологии (ИТ) се провежда в три кръга – общински, областен и национален. За участие в нея се допускат всички ученици от V до XII клас, които участват в две състезателни групи – една от V до VII клас включително и друга от VIII до XII клас. Те разработват собствен проект под ръководството на научни ръководители (учители, изследователи и др.).

1. Изисквания за участие в олимпиадата

Проект е: компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт. То трябва да бъде завършено от гледна точка на потребителя и да отговаря на определени критерии, специфицирани в т. 4 от настоящия регламент. Проектът може да бъде разработен по едно от посочените в т. 3 направления. В разработката на проекта могат да участват до двама ученици. Всеки участник има право да участва само в един проект. За участие в олимпиадата всеки ученик трябва да има валиден електронен адрес и персонална регистрация на сайта на олимпиадата с адрес http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg . Регистрацията трябва да бъде на български език и да включва актуални данни за ученика (трите имена, училище, клас, град). Учениците участват в Общинския кръг на олимпиадата с идеен проект, който трябва да регистрират на сайта на олимпиадата преди Общинския кръг. Регистрацията на проект задължително е на български език и включва: име на проекта, ръководител на проекта, анотация, направление, в което участва. Анотацията включва анализ на потребностите, цел, потребители, съществуващи решения и план за реализация. За участие в олимпиадата се допускат само проекти, които не са участвали в предишни национални кръгове на олимпиадата и за създаването им е използван лицензиран или свободно разпространяван софтуер.

Учениците участват на Областния кръг с проект, който трябва да има завършен вид и да бъде предаден на Училищната комисия, която изпраща одобрените от нея проекти в РИО съгласно сроковете, указани в т. 2. За явяване на Националния кръг се допускат до 20 проекта във всяка категория, които се определят от Националната комисия на базата на представените проекти и документация измежду допуснатите от областните комисии.

Националният кръг се провежда в два кръга и за двете състезателни групи.

Учениците от състезателна група B (от V до VII клас) през първия кръг защитават разработените от тях проекти, след което на втория кръг се явяват на общ тест по информационни технологии. Учениците от състезателна група A (от VIII до XII клас) се явяват през първия кръг на общ тест по информационни технологии, а през втория защитават разработените от тях проекти. Теглото на теста в крайната оценка на всеки един участник в националния кръг на олимпиадата е 70%. Останалите 30% се формират от качествата, представянето и защитата на разработения проект. При защитата се оценяват подходящото представяне на проекта с акцентиране на най-важните елементи, спазването на регламента за време, начинът на изказване, контактът с публиката, точността при отговарянето на въпроси, адекватната реакция при задаване на въпроси, подходящото поведение при технически проблем. Тестовите работи са анонимни, като всяка работа се проверява от двама проверители – членове на Националната комисия. Разкриването на анонимността и обявяването на резултатите се извършва на следващия ден след втория ден на олимпиадата. Веднага след обявяване на резултатите всеки участник има право да подаде контестация до комисията. Подаването на контестация става чрез попълване на бланка за контестация (по образец, подготвен от комисията). Разглеждането на контестациите се извършва от комисията от други членове, непроверявали работата на ученика. При съгласие се подписва бланката за контестация. При несъгласие на подалия контестация въпросът се отнася до председателя на журито. Неговото решение е окончателно. Крайната оценка на всеки участник се определя по следния начин: а) отличен (6) на ученика, класиран на първо място на националния кръг на олимпиадата и на учениците, получили от 90% (включително) до 100% от средния брой точки на първите трима;

б) отличен (5,75) на учениците, получили от 85% (включително) до 90% от средния брой точки на първите трима;

в) отличен (5,50) на учениците, получили от 75% (включително) до 85% от средния брой точки на първите трима. Всеки един участник в националния кръг е длъжен да носи своя проект на надписан оптичен диск (CD или DVD), който се предава по време на регистрацията при явяване на националния кръг. Предаденият носител не се връща на участниците след приключване на олимпиадата.

Учениците предават попълнените декларации (приложение 2), носителите с всички материали по проектите и инсталират проектите си на определените компютри в присъствието на член на комисията. Освен инсталацията на проекта се записват и всички изходни кодове, презентацията, документацията и други файлове, които авторите са преценили, че са необходими.

Текуща информация за сроковете, организацията и въпроси, свързани с провеждането на олимпиадата по ИТ, може да бъде намерена в нейния интернет сайт.

Авторите на представените проекти ги разработват и предоставят в съответствие с изискванията на общото право на обществено ползване ГНУ (GNU General Public License version 2) –

http://bulgaria.sourceforge.net/prava/gplbg.html.

Проекти, които не отговарят на някои от горепосочените изисквания, не се допускат за участие в следващите кръгове.

Регистрация

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ       06.01.2013 г.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net


Advertisements