П Р А В И Л Н И К ЗА Д Е Й Н О С Т Т А НА УЧИЛИЩЕТО – ПМГ “АКАД. ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА


П Р А В И Л Н И К   ЗА   Д Е Й Н О С Т Т А

НА УЧИЛИЩЕТО – ПМГ “АКАД. ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА

Настоящият правилник е приет на заседание на ПС с Протокол № 19/14.09. 2012г. и утвърден със Заповед на Директора № 716/14.09.2012г.

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С този правилник се определят структурата, функциите , управлението на ПМГ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” , правата и задълженията на учителите, учениците и служителите в училището, организацията на учебно-възпитателния процес, издаването на документи за завършен клас, етап или степен на образование.

Чл.2. ПМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” в гр.Ботевград е природо-математическа гимназия от V до XII клас, което включително осигурява следните степени на образование:

– прогимназиален – V – VІІІ клас;

– гимназиален етап – IX – XII клас;

Чл.3. Училището осъществява своята дейност в съответствие с : Конституцията на Република България, Кодекса на труда и българското трудово законодателство, Закона за народната просвета, ППЗНП и другите нормативни актове и документи, отнасящи се до образованието, Правилника за дейността на училището.

Чл.4. ал.(1) Общият броя на паралелките е 16 разпределени :

-в прогимназиален етап – 3 паралелки – V, VI, и VII

-в гимназиален етап – 13 паралелки – VIIIА,Б,В, IXА,Б,,В , XА,Б,В , XIА,Б и XIIА,Б

ал.(2) В VIII клас се приемат ученици, завършили VII клас и класирали се след успешно положен изпит по ред, определен от ЗНП, ПЗНП и Наредба №11 от 2003 година за приемане на ученици в държавните и общински училища.

ал.(3) Завършилите в гимназията седмокласници, кандидатстват за прием в VIII клас на общо основание по ред определен в ал.2.

Чл.5. Училището разполага със собствени печати – обикновен кръгъл и с държавен герб

Чл.6. Училището има данъчен №, шифър по БУЛСТАТ и банкова сметка.

Чл.7. Адресът на училището е гр.Ботевград , община Ботевград , бул.”България”18

Чл.8. Училището може да извършва образователни и други услуги, да отдава имоти и вещи под наем, ако тези дейности не пречат на образователния процес и са съобразени с нормативните изисквания

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Документ за разпечатване !!!


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net