ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012-2013 г.


НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА 17.09.2012г.

Първи учебен срок17.09.2012г. V – XII ( 18 учебни седмици )

Начало на втория учебен срок – 06.02.2013г.

Втори учебен срок

06.02.2013г. – 14.05.2013г. XII клас ( 13 учебни седмици )

06.02.2013г. – 15.06.2013г. V,VІ ,VІІ клас (16 учебни седмици)

06.02.2013г. – 30.06.2013г. VІІІ, IX,X,XI клас (18 учебни седмици)

ВАКАНЦИИ

ЕСЕННА 01.11.2012г. – 04.11.2012г.

КОЛЕДНА 22.12.2012г. – 06.01.2013г.

ЗИМНА 23.02.2013г. – 25.02.2013г.

ПРОЛЕТНА И ВЕЛИКДЕНСКА 29.03.2012г. – 07.04.2013г.( V-XI клас)

29.03.2013г. – 31.03.2013г.( за XIIклас)

УЧИЛИЩЕН ПРАЗНИК 16.02.2013г.

НЕУЧЕБНИ ДНИ

Патронен празник 16.02.2013г.

ДЗИ по БЕЛ и НВО в VIIклас по БЕЛ 21.05.2013г.

Втори ДЗИ и НВО VII клас по Математика 23.05.2013г.

Ден на славянската писменост и култура 25.05.2013г.

ДИРЕКТОР:………………………..

ДАНИЕЛА КОЛЕВА

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Графикът на учебното време е приет на ПС ( Протокол №18/03.09.2012г.)

Документ за разпечатване !!!


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net