Г Р А Ф И К за провеждане на родителска среща в ПМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров” Ботевград

Коментарите са изключени за Г Р А Ф И К за провеждане на родителска среща в ПМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров” Ботевград


Шестиците в училище и шестиците в живота

„На малкото дете бих дал крила, но бих го оставил само да се научи да лети.”
Габриел Г. Маркес

Да станеш родител – това е едно най-вълнуващите и прекрасни неща, които можем да изживеем. Да си родител обаче е отговорност и предизвикателство. Всеки се стреми да бъде добър родител за своите деца и желае те израснат здрави, да бъдат успешни и щастливи. Едно от важните събития в живота на детето, а и в този на неговите родители, е времето прекарано в училище.

Успехът е 5 % талант и 95 % труд – това важи и за повече, и за по-малко талантливите от нас. Училището дава база от знания и умения, но заложените у детето дарби са допълнителен шанс за успеха му като възрастен. Родителите са тези, които в най-ранна възраст да насочат в градивна посока заредената с неизчерпаема детска енергия дарба, за да се материализира тя в конкурентноспособност впоследствие.

Документ за разпечатване !!!


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Реклами

КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКИ ВИДЕОКЛИПОВЕ – „Свободата е…” – първото предизвикателство за всички между 13 и 19 години

Коментарите са изключени за КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКИ ВИДЕОКЛИПОВЕ – „Свободата е…” – първото предизвикателство за всички между 13 и 19 години


Център за образователни инициативи стартира национален видеоконкурс ReporTeen на тема „Свободата е…”, в който право на участие имат всички тийнейджъри между 13 и 19-годишна възраст, които са ученици в българското училище. Проектът няма никаква търговска цел, никакви скрити условия и никакви допълнителни внушения. Единствената му цел е да даде възможност на тийнейджърите да покажат своята креативност със средствата на движещите се образи.

1. СРОК ЗА УЧАСТИЕ:

Конкурсът ReporTeen ще продължи до 12 октомври 2012 г., когато е крайната дата за качване на клиповете на специално създадения за това уебсайт:

http://reporteen.bg.

2. УСЛОВИЯ:

Всички ученици, отговарящи на условията за участие, трябва да публикуват на този уебсайт видеоклип с позитивно послание, на тема „Свободата е…“ Клипът трябва да е дълъг най-много 180 секунди (3 минути).

3. НАГРАДИ:

Авторите на най-добрите 10 видеоклипа (определени от авторитетно жури) ще получат НАГРАДИ: лаптопи, видео камери, пълен достъп до Фестивала за независимо американско кино SoInedependent, включително и до провеждащите се в рамките на форума семинари с известни американски кинаджии. Допълнителни награди са осигурени от Младежки театър „Николай Бинев“, който щедро предоставя билети за хитови театрални постановки. Видеоклипът, събрал най-много почитатели в социалната мрежа Фейсбук, ще получи специална награда на публиката.

Припомняме, че основно изискване е клиповете да бъдат с позитивно послание!

4. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ЗА СНИМАНЕ – РЕПОРТИЙН-АКАДЕМИЯ:

На този уебсайт http://reporteen.bg тийнейджърите ще могат да намерят и много полезни съвети, какво мислят някои от любимите им актьори, съвременни писатели и певци, както и много друго съдържание, което да вдъхнови въображението им. Също така от особена полза за всички регистрирани потребители е и каналът на ReporTeen в YouTube.


Повече информация за учениците от ПМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров” –инж. Красимир Божинов(каб 101 в часовете за консултации или в учителската стая).


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

П Р А В И Л Н И К ЗА Д Е Й Н О С Т Т А НА УЧИЛИЩЕТО – ПМГ “АКАД. ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА

Коментарите са изключени за П Р А В И Л Н И К ЗА Д Е Й Н О С Т Т А НА УЧИЛИЩЕТО – ПМГ “АКАД. ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА


П Р А В И Л Н И К   ЗА   Д Е Й Н О С Т Т А

НА УЧИЛИЩЕТО – ПМГ “АКАД. ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА

Настоящият правилник е приет на заседание на ПС с Протокол № 19/14.09. 2012г. и утвърден със Заповед на Директора № 716/14.09.2012г.

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С този правилник се определят структурата, функциите , управлението на ПМГ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” , правата и задълженията на учителите, учениците и служителите в училището, организацията на учебно-възпитателния процес, издаването на документи за завършен клас, етап или степен на образование.

Чл.2. ПМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” в гр.Ботевград е природо-математическа гимназия от V до XII клас, което включително осигурява следните степени на образование:

– прогимназиален – V – VІІІ клас;

– гимназиален етап – IX – XII клас;

Чл.3. Училището осъществява своята дейност в съответствие с : Конституцията на Република България, Кодекса на труда и българското трудово законодателство, Закона за народната просвета, ППЗНП и другите нормативни актове и документи, отнасящи се до образованието, Правилника за дейността на училището.

Чл.4. ал.(1) Общият броя на паралелките е 16 разпределени :

-в прогимназиален етап – 3 паралелки – V, VI, и VII

-в гимназиален етап – 13 паралелки – VIIIА,Б,В, IXА,Б,,В , XА,Б,В , XIА,Б и XIIА,Б

ал.(2) В VIII клас се приемат ученици, завършили VII клас и класирали се след успешно положен изпит по ред, определен от ЗНП, ПЗНП и Наредба №11 от 2003 година за приемане на ученици в държавните и общински училища.

ал.(3) Завършилите в гимназията седмокласници, кандидатстват за прием в VIII клас на общо основание по ред определен в ал.2.

Чл.5. Училището разполага със собствени печати – обикновен кръгъл и с държавен герб

Чл.6. Училището има данъчен №, шифър по БУЛСТАТ и банкова сметка.

Чл.7. Адресът на училището е гр.Ботевград , община Ботевград , бул.”България”18

Чл.8. Училището може да извършва образователни и други услуги, да отдава имоти и вещи под наем, ако тези дейности не пречат на образователния процес и са съобразени с нормативните изисквания

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Документ за разпечатване !!!


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е НА КАБИНЕТИТЕ ПО КЛАСОВЕ 2012/2013 УЧЕБНА ГОДИНА

Коментарите са изключени за Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е НА КАБИНЕТИТЕ ПО КЛАСОВЕ 2012/2013 УЧЕБНА ГОДИНА


КЛАС КАБИНЕТ КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ
1 V 107 Боряна Николова
2 VI 204 Теменужка Христова
3 VII 102 Цанка Маркова
4 VIIIА 207 Рени Редовска
5 VIIIБ 205 Нели Георгиева
6 VIIIВ 209 Венета Терзийска
7 IXА 106 Стефка Граматикова
8 IXБ 104 Десислава Ангелова
9 IXВ 108 Таня Грухланска
10 XА 207 Дияна Ганева
11 XБ 205 Дивна Николова
12 XВ 209 Ценка Пеева
13 XIА 208 Цветанка Петрова
14 XIБ 210 Паулина Дякова
15 XIIА 206 Радка Гетова
16 XIIБ 105 Даниела Пенкова

ДИРЕКТОР:………………………..

ДАНИЕЛА КОЛЕВА

 

Документ за разпечатване !!!


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012-2013 г.

Коментарите са изключени за ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012-2013 г.


НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА 17.09.2012г.

Първи учебен срок17.09.2012г. V – XII ( 18 учебни седмици )

Начало на втория учебен срок – 06.02.2013г.

Втори учебен срок

06.02.2013г. – 14.05.2013г. XII клас ( 13 учебни седмици )

06.02.2013г. – 15.06.2013г. V,VІ ,VІІ клас (16 учебни седмици)

06.02.2013г. – 30.06.2013г. VІІІ, IX,X,XI клас (18 учебни седмици)

ВАКАНЦИИ

ЕСЕННА 01.11.2012г. – 04.11.2012г.

КОЛЕДНА 22.12.2012г. – 06.01.2013г.

ЗИМНА 23.02.2013г. – 25.02.2013г.

ПРОЛЕТНА И ВЕЛИКДЕНСКА 29.03.2012г. – 07.04.2013г.( V-XI клас)

29.03.2013г. – 31.03.2013г.( за XIIклас)

УЧИЛИЩЕН ПРАЗНИК 16.02.2013г.

НЕУЧЕБНИ ДНИ

Патронен празник 16.02.2013г.

ДЗИ по БЕЛ и НВО в VIIклас по БЕЛ 21.05.2013г.

Втори ДЗИ и НВО VII клас по Математика 23.05.2013г.

Ден на славянската писменост и култура 25.05.2013г.

ДИРЕКТОР:………………………..

ДАНИЕЛА КОЛЕВА

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Графикът на учебното време е приет на ПС ( Протокол №18/03.09.2012г.)

Документ за разпечатване !!!


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

С П И С Ъ К на учебниците за VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас и техните издателства 2012/2013 учебна година

Коментарите са изключени за С П И С Ъ К на учебниците за VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас и техните издателства 2012/2013 учебна година


 

Клас

Учебен предмет

Издателство

Авторски колектив

Български език

 

VІІІа,б,в

Български език

ИК “Анубис”ООД

В.Жобов

ІХа,б,в

Български език

Просвета” – София АД”

Т.Ангелова, П. Костадинова

Ха,б,в

Български език

Просвета” – София АД”

Т.Ангелова, П. Костадинова

ХІа,б

Български език

Просвета” – София АД”

 

ХІІа,б

Български език

Просвета” – София АД”

 

Литература

   

VІІІа,б,в

Литература

ИК “Анубис”ООД

Клео Протохристова, Св. Черпокова

ІХа,б,в

Литература

ИК”Анубис”

 

Ха,б,в

Литература

Просвета” – София АД”

Ал.Шурбанов, Н.Звезданов

ХІа,б

Литература

ИК “Анубис”ООД

В.Стефанов

ХІІа,б

Литература

ИК “Анубис”ООД

В.Стефанов

Английски език

   

VІІІб

Английски език

Upstream

“Express Publishing”- рart – 1

 

ІХа

Opportunities for Bulgaria – Part 3, продължение

“Longman”

 

ІХ,б

Upstream р.3

“Express Publishing”- продължение

Michael Haris

Ха

Premium-C1

“Longman”

 

Хб

Upstream р.4

“Express Publishing”- продължение

 

ХІа

Premium-C1 пр.

“Longman”

 

ХІб

CAE Gold+продължение

“Longman”

 

ХІІа

Proficiency New продължение

“Longman”

Judith Wilson

ХІІб

CАE Gold, продължение

“Longman”

Judith Wilson

Немски език

   

VIIIв

Немски език

Direkt 1.2

PONS

 

ІХб

Direkt ІІ/1 част/

PONS

 

ІХв

Direkt 1.2

PONS

 

Ха

Direkt ІІ /2 част/

PONS

 

Хб

Direkt ІІ /2 част/

PONS

 

Хв

Аusblick

Hueber

 

ХІа

Direkt І І/3 част/

PONS

 

ХІБ

Direkt ІІ /3 част/

PONS

 

ХІIа

Direkt ІІ продължение

PONS

 

ХІIб

Direkt ІІ продължение

PONS

 

Руски език

   

ІХв

“Диалог с Россией”

“Булвест 2000”

 

ХВ

“Диалог с Россией”

“Булвест 2000”

 
 

Испански език

   

VІІІа

17.09.

   

ІХА

17.09.

   

Математика

   

VІІІа,б,в

Математика

“Архимед”

 

ІХа,б,в

Математика

“Архимед”-І-во равнище

 

Ха,б,в

Математика

“Архимед” І-во равнище

 

ХІа

Математика

“Архимед”- І-во равнище

 

ХІб

Математика

“Архимед”- ІІ-ро равнище

 

ХІІа

Математика

“Архимед”- І-во равнище

 

ХІІб

Математика

“Архимед”- ІІ-ро равнище

 
 

Информатика и ИТ

   

V-Х кл

Информатика и ИТ

“Нова звезда”

Ивайло Иванов

История и цивилизация

   

ІХа,б,в

История и цивилизация

“Булвест 2000

Румяна Кушева,Цв.Чолова

Ха,б,в

История и цивилизация

Просвета” – София АД”-

изд. 2012 г.

Андрей Пантев и колектив

ХІа,б

История и цивилизация

Просвета” – София АД”- изд. 2012 г.

Евгения Калинова и колектив

ХІІа,б

История и цивилизация

Просвета” – София АД”- изд. 2012 г.

Васил Гюзелев и колектив

География и икономика

   

ІХа,б,в

География и икономика по учебника за VІІІ кл.

“Булвест 2000”

Румен Пенин и колектив

Ха,б,в

География и икономика по учебника за IХ кл.

“Булвест 2000” – изд. 2012 г.

Румен Пенин и колектив

ХІа,б,

География и икономика по учебника за Х кл.

“Булвест 2000” – изд. 2012 г.

Румен Пенин и колектив

ХІІа,б,

География и икономика по учебника за Х кл.

“Булвест 2000” – изд. 2012 г.

Румен Пенин и колектив

ІХа,б,в

Психология и логика

Просвета” – София АД”

 

Ха,б,в

Етика и право

ИК “Анубис”ООД

 

ХІа,б

Философия

ИК “Анубис”ООД

 

ХІІа,б

Свят и личност

на 17.09.

 

Биология и здравно образование

   

ІХа,б,в

Биология и ЗО – по учебника за VІІІ клас

“Булвест 2000”

Ха,б,в

Биология и ЗО – по учебника за ІХ клас-ЗП

„Гея-Либрис”

ХІа,б

Биология и ЗО – по учебника за Х клас-ЗП

Просвета” – София АД”

Физика и астрономия

 

ІХа,б,в

Физика и астрономия по учебника за VІІІ клас

“Булвест 2000”

 

Ха,б,в

Физика и астрономия по учебника за ІХ кл.-ЗП

“Булвест 2000”

 

ХІа,б

Физика и астрономия по учебника за Х кл.-ЗП

Просвета” – София АД”

Христо Попов

ХІІа,б

Физика и астрономия

Просвета” – София АД

 

Химия и опазване на околната среда

   

ІХа,б,в

Химия и ОО С – по учебника за VІІІ клас

„Педагог-6”

 

Ха,б,в

Химия и ООС – по учебника за ІХ клас-ЗП

„Педагог-6”

 

ХІа,б

Химия и ООС – по учебника за Х клас-ЗП

„Педагог-6””

 

 

ДИРЕКТОР:………………………..

ДАНИЕЛА КОЛЕВА

Документ за разпечатване !!!


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА

Коментарите са изключени за РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА


УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В ПМГ”АКАД. ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ НА ДВЕ СМЕНИ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА

ПОНЕДЕЛНИК , ВТОРНИК, ЧЕТВЪРТЪК , ПЕТЪК

 

ПЪРВА СМЯНА

Час

Разписание на часовете

1

730 – 810 часа

2

820 – 900 часа

3

920 – 1000 часа

4

1010 – 1050 часа

5

1100 – 1140 часа

6

1150 – 1230 часа

7

1240 – 1320 часа

ВТОРА СМЯНА

Час

Разписание на

часовете

1

1330 – 1410 часа

2

1420 – 1500 часа

3

1520 – 1600 часа

4

1610 – 1650 часа

5

1700 – 1740 часа

6

1750 – 1830 часа

7

1840 – 1920 часа

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА СРЯДА

ПЪРВА СМЯНА

Час

Разписание на

часовете

1

730 – 810 часа

2

815 – 855 часа

3

915 – 955 часа

4

1000 – 1040 часа

5

1045 – 1125 часа

6

1130 – 1210 часа

Втори час на класа

1230 – 1310 часа

ВТОРА СМЯНА

Час

Разписание на

часовете

1

1330 – 1410 часа

2

1420 – 1500 часа

3

1520 – 1600 часа

4

1610 – 1650 часа

5

1700 – 1740 часа

6

1750 – 1830 часа

 

ДИРЕКТОР:………………………..

ДАНИЕЛА КОЛЕВА

ПЪРВИ СРОК

ПЪРВА СМЯНА учениците от V , VI , VII , VIIIА, VIIIБ, VIIIВ, IXА, IXБ , IXВ, XIА, XIБ, XIIА, XIIБ

ВТОРА СМЯНА учениците от XА, XБ, XВ

ВТОРИ СРОК

ПЪРВА СМЯНА учениците от V , VI , VII , VIIIА, VIIIБ, VIIIВ, XА, XБ , XВ, XIА, XIБ, XIIА, XIIБ

ВТОРА СМЯНА учениците от IXА, IXБ, IXВ

Документ за разпечатване !!!


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net